لیست قیمت

لیست قیمت فروردین 1401 سیم و کابل شیرکوه

لیست قیمت خرداد 1401 سیم و کابل شیرکوه یزد
لیست قیمت خرداد 1401 سیم و کابل شیرکوه یزد

لیست قیمت فروردین 1401 سیم و کابل شیرکوه : در این مطلب به معرفی شرکت سیم و کابل شیرکوه و لیست قیمتی که در فرودین 1401 منتشر شده پرداخته ایم.

معرفی سیم و کابل شیرکوه:

شرکت سیم و کابل شیرکوه ( سهامی خاص ) در سال ۱۳۷۹ با دریافت مجوز از اداره صنایع و معادن استان یزد در زمینی به مساحت  ۲۴۶۰۰ متر مربع و زیر بنای ۳۸۶۰ متر مربع با هدف تولید سیم و کابل درشهرک صنعتی یزد تاسیس و در سال۱۳۸۰ به بهره برداری رسید.

با اجرای طرح  های توسعه، این شرکت در حال حاضر با افزایش زیربنای تولید به ۱۸۶۴۰ مترمربع، توانایی توليد انواع سيم و كابل های مسی و آلومینیومی فشار ضعیف، کابلهای مخابراتی، کنترلی و هوایی را با ظرفیت سالانه  ۱۵۰۰۰ تن دارد.

مشاهده لیست قیمت ماههای مختلف شیرکوه

لیست قیمت فروردین 1401 سیم و کابل شیرکوه

 

 

 

ليست فروش سيم و كابل شيركوه

كابل هاي زمينيكابل هاي افشانتك لا (مفتولي)افشان
٥٥٠,49٠١*١٦ ١*١٥٠١9,7١٥١*٠/٥١9,7١٥١*٠/٥
7٥٦,937١*2٥ ١*١8٥33,٠84١*١2٥,94٥١*٠/7٥
١,١٠٥,887١*3٥ ١*24٠4٠,7٥3١*١/٥33,٠84١*١
١,497,888١*٥٠ ١*3٠٠٦7,٠7١١*2/٥4٠,7٥3١*١/٥
2,٠42,4٠9١*7٠  ١١2,٠٠8١*4٦7,٠7١١*2/٥
2,823,٠9٦١*9٥٥١,73١2*٠/٥١٦٦,٥37١*٦١١2,٠٠8١*4
3,4٥7,٦3٥١*١2٠٦7,٦2١2*٠/7٥2٦4,989١*١٠١٦٦,٥37١*٦
4,2٠7,4١3١*١٥٠83,3322*١ 2٦4,989١*١٠
٥,298,٥4١١*١8٥١٠8,١4٥2*١/٥كابل كولري448,42٥١*١٦
7,2٥١,٦94١*24٠١73,١8٦2*2/٥١48,3٠24*١٦93,٥92١*2٥
8,9٥7,99٠١*3٠٠2٦9,9٠72*4١89,٠٠74*١/٥938,٦92١*3٥
  37٥,٦922*٦ ١,39٥,2٥٥١*٥٠
١٥٦,٥٥22*١/٥732,99٠2*١٠كابل هاي آنتن١,9٥2,44١١*7٠
24٠,9482*2/٥97,2393*٠/7٥9٥,١7٠4/٥C2,٦8١,374١*9٥
3٥٠,82١2*4١١9,3٠23*١١2٠,83٦RG - ٥93,234,49٦١*١2٠
48٦,3932*٦١٥7,٥١33*١/٥ 4,273,4٥2١*١٥٠
٥٠٥,797١*٦+٦249,9٠٠3*2/٥سيم تلفني دولا  
7٦4,٥392*١٠4٠4,7٦83*423,٥٦٦٠.٦ارت
  ٦٠7,١2٦3*٦ 33,74٦١*١
2٦٦,4٥93*١/٥١,٠٥٦,7٠٠3*١٠اف اف (٠٥)4١,٥٦9١*١/٥
3٦3,١483*2/٥١,٦8٦,٠973*١٦27,323١ زوج٦8,4١3١*2/٥
٥22,22١3*42,472,8١73*2٥4٠,9722زوج١١4,249١*4
7١3,٥873*٦3,٠٥7,3٥43*2٥+١٦٥2,27١3زوج١٦9,8٦8١*٦
١,١١8,99٦3*١٠3,١٠2,2١43*3٥٦2,8884زوج27٠,289١*١٠
  3,82١,٥743*3٥+١٦7٦,١44٥زوج4٥7,394١*١٦
2,979,3٠43*2٥+١٦4,72٠,8343*٥٠9٠,٦٥9٦زوج7٠7,4٦4١*2٥
3,79٥,٦323*3٥+١٦٥,39٥,٠8٥3*٥٠+2٥ 9٥7,4٦٦١*3٥
٥,١78,٦١٠3*٥٠+2٥١٠2,٥١١4*٠/٥تلفني هوايي (٠٦)١,423,١٦١١*٥٠
7,3١٥,9373*7٠+3٥١2٦,٠٥44*٠/7٥٦١,١7١2زوج١,,99١,49٠١*7٠
١٠,٠8١,7٠33*9٥+٥٠١٥2,9274*١١٠7,2394زوج2,73٥,٠٠2١*9٥
١3,393,2933*١2٠+7٠2٠٦,92١4*١/٥١٥٠,٦٠2٦زوج3,299,١8٦١*١2٠
  332,8٦١4*2/٥249,٠٠4١٠زوج4,3٥8,922١*١٥٠
29١,4٥24*١/٥٥3٠,٦334*43٦7,8١7١٥زوج 
422,78٠4*2/٥777,9٥١4*٦487,4٥42٠زوجنايلون
٥9٥,48٥4*4١,29٠,٥١84*١٠ 43,49٦2*٠/٥
899,١784*٦2,٠9٠,٦734*١٦تلفني زميني(٠٦)٥9,7١٠2*٠/7٥
١,4٠3,73١4*١٠2٥3,2٥8٥*١/٥٦7,2832زوج74,3١٠2*١
2,23١,2٠24*١٦44٠,342٥*2/٥١١١,٥٦94زوج١٠١,٥٥٠2*١/٥
  77٠,4١٠٥*4١٦٠,٥3٦٦زوج١٦3,2١٠2*2/٥
 ٥*4١,٠34,4١7٥*٦2٦٠,978١٠زوج1401
 ٥*٦١,7٥٦,3٠8٥*١٠37٦,2١٦١٥زوج
 ٥*١٠2,٦9٥,33٠٥*١٦498,٥٠٠2٠زوج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *