لیست قیمت

لیست قیمت سیم و کابل ستاره یزد اسفند 1400

سیم و کابل ستاره یزد
سیم و کابل ستاره یزد

لیست قیمت اسفند 1400 سیم و کابل ستاره یزد : در این مطلب به معرفی و لیست قیمتی که در اسفند 1400 از سیم و کابل ستاره یزد منتشر شده پرداخته ایم.

سایت سیم و کابل ستاره یزد : http://setarehcable.com

 

نرخ )ريال(

سايز محصول

نرخ )ريال(

سايز محصول

نرخ )ريال(

سايز محصول

نرخ )ريال(

سايز محصول

کابل زميني NYY-re

کابل افشان  NYY-Flex

کابل  افشان  NYMHY

سيم افشان   NYAF

146,000

2*1/5

462,000

1*16

48,000

2*0/5

18,400

1*0/5

225,000

2*2/5

724,000

1*25

63,000

2*0/75

24,200

1*0/75

325,000

2*4

997,000

1*35

77,500

2*1

31,000

1*1

454,000

2*6

1,438,000

1*50

101,000

2*1/5

38,000

1*1/5

710,000

2*10

1,995,000

1*70

161,000

2*2/5

62,500

1*2/5

248,000

3*1/5

2,530,000

1*95

65,000

3*0/5

104,000

1*4

339,000

3*2/5

3,223,000

1*120

90,800

3*0/75

155,000

1*6

485,000

3*4

3,990,000

1*150

111,000

3*1

246,000

1*10

665,000

3*6

4,882,000

1*185

147,000

3*1/5

415,000

1*16

271,000

4*1/5

6,457,000

1*240

232,000

3*2/5

645,000

1*25

395,000

4*2/5

7,990,500

1*300

86,000

4*0/5

875,000

1*35

555,000

4*4

251,000

2*4

117,500

4*0/75

1,300,000

1*50

840,000

4*6

350,000

2*6

142,000

4*1

1,810,000

1*70

1,310,000

4*10

685,000

2*10

192,000

4*1/5

2,490,000

1*95

326,000

5*1/5

377,000

3*4

310,000

4*2/5

3,000,000

1*120

473,000

5*2/5

565,000

3*6

105,000

5*0/5

3,990,000

1*150

714,000

5*4

986,000

3*10

147,000

5*0/75

سيم مفتولي NYAre

998,000

5*6

1,570,000

3*16

189,000

5*1

18,400

1*0/5

1,565,000

5*10

2,300,000

3*25

236,000

5*1/5

30,900

1*1

کابل زميني NYY

2,888,000

3*35

410,000

5*2/5

38,000

1*1/5

514,000

1*16

4,400,000

3*50

کابل تلفني زميني A-2Y(st)2Y

62,500

1*2/5

704,000

1*25

6,200,000

3*70

62,500

2*2*0/60

104,000

1*4

1,030,000

1*35

495,000

4*4

104,000

4*2*0/60

155,000

1*6

1,395,000

1*50

725,000

4*6

150,000

6*2*0/60

247,000

1*10

1,906,000

1*70

1,197,000

4*10

243,000

10*2*0/60

سيم  نيمه افشان  NYA-rm

2,636,000

1*95

1,950,000

4*16

350,000

15*2*0/60

472,000

1*16

3,224,000

1*120

2,850,000

3*25+16

465,000

20*2*0/60

735,000

1*25

3,922,000

1*150

3,570,000

3*35+16

کابل تلفني هوايي  J-2Y(st)Y

1,018,000

1*35

4,935,000

1*185

5,019,000

3*50+25

28,000

1*2*0/60

1,375,000

1*50

6,773,000

1*240

6,867,000

3*70+35

57,000

2*2*0/60

1,984,000

1*70

8,343,000

1*300

9,209,000

3*95+50

100,000

4*2*0/60

2,751,000

1*95

2,080,000

4*16

719,000

5*4

140,000

6*2*/60

3,454,000

1*120

2,447,000

5*16

960,000

5*6

231,000

10*2*0/60

سيم نايلون   FLAT

2,780,000

3*25+16

1,640,000

5*10

341,000

15*2*0/60

40,600

2*0/5

3,539,000

3*35+16

2,515,000

5*16

452,000

20*2*0/60

55,500

2*0/75

4,830,000

3*50+25

کابل اعلان حريق با نوار ميکا و عايق و روکش هالوشن فری

کابل اف اف J-2YY

69,000

2*1

6,815,000

3*70+35

25,500

1*2*0/50

94,500

2*1/5

9,398,000

3*95+50

210,000

2*1/5

38,000

2*2*0/50

152,000

2*2/5

12,495,000

3*120+70

315,000

شيلددار 5/1*2

48,500

3*2*0.50

سيم انفجاری Wire

14,490,000

3*150+70

 

 

58,500

4*2*0/50

22,500

2*0/60

18,480,000

3*185+95

 

 

71,000

5*2*0/50

 

 

23,940,000

3*240+120

 

 

84,000

6*2*0/50

 

 

  • به قيمت ها 9% ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي گردد.
  • در صورت تغيير نرخ مواد اوليه، قيمت ها بدون اطلاع قبلي تغيير خواهند کرد.

Page 1 of 1                                                                                                          .

نرخ )ريال(

سايز محصول

نرخ )ريال(

سايز محصول

نرخ )ريال(

سايز محصول

نرخ )ريال(

سايز محصول

کابل خودنگهدار ABC

کابل آلومينيوم  NAYY

کابل شيلدار  NYSLCY

کابل فرمان افشان  NYSLY

1,281,000

3*70+70+25+25

105,000

1*16

105,000

2*0/75

262,000

7*1

955,000

3*50+50+25+25

147,000

1*25

126,000

2*1

367,000

7*1/5

1,239,000

3*70+25+70

178,000

1*35

168,000

2*1/5

367,000

10*1

882,000

3*50+16+50

241,000

1*50

241,500

2*2/5

504,000

10*1/5

283,000

1*25+25+16

315,000

1*70

142,500

3*0/75

430,000

12*1

210,000

1*16+16+16

430,000

1*95

168,000

3*1

598,000

12*1/5

هادی هوايي روکش دارACSR/GACC

514,000

1*120

231,000

3*1/5

693,000

14*1/5

304,000

MINK CC

630,000

1*150

346,500

3*2/5

567,000

16*1

483,000

HYENA CC

787,000

1*185

178,500

4*0/75

787,000

16*1/5

هادی هوايي بدون روکش )ACSR/GA)Kg    

1,008,000

1*240

220,500

4*1

882,000

18*1/5

934,000

MINK

1,260,000

1*300

294,000

4*1/5

987,000

20*1/5

913,000

HYENA

1,575,000

1*400

441,000

4*2/5

1,172,000

24*1/5

 

 

2,047,000

1*500

210,000

5*0/75

کابل کواکسيال

 

 

210,000

2*10

262,500

5*1

73,500

RG59

 

 

273,000

2*16

346,500

5*1/5

88,200

4.5C2V

 

 

315,000

4*10

535,500

5*2/5

135,000

ترکيبي  59RG

 

 

409,000

4*16

483,000

7*1/5

کابل کانسنتريک   NYCYre

 

 

609,000

4*25

 

 

470,000

1*6+6

 

 

357,000

5*10

 

 

640,000

1*10+10

 

 

493,000

5*16

 

 

819,000

3*6+6

 

 

556,000

3*25+16

 

 

1,323,000

3*10+10

 

 

672,000

3*35+16

 

 

 

 

 

 

840,000

3*50+25

 

 

 

 

 

 

1,102,000

3*70+35

 

 

 

 

 

 

1,522,000

3*95+50

 

 

 

 

 

 

1,890,000

3*120+70

 

 

 

 

 

 

2,257,000

3*150+70

 

 

 

 

 

 

2,835,000

3*185+95

 

 

 

 

 

 

3,622,000

3*240+120

 

 

 

 

  • به قيمت ها 9% ماليات بر ارزش افسوده اضافه مي گردد.            1400.12.14
  • در صورت تغيير نرخ مواد اوليه، قيمت ها بدون اطلاع قبلي تغيير خواهند کرد.
  • واحد نمونه کشوری صادرات* واحد نمونه استاندارد استان يزد)طي نه سال متوالي(
  • واحد نمونه کطوری صنايع فلزی* واحد نمونه صادرات استان يزد)طي ضص سال متولي(
  • واحد نمونه کشوری صنعتي برتر

Page 1 of 1                                                                                                          .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *