لیست قیمت

لیست قیمت سیم وکابل شرکت شیر کوه در آبان 1400

لیست قیمت خرداد 1401 سیم و کابل شیرکوه یزد
لیست قیمت خرداد 1401 سیم و کابل شیرکوه یزد

لیست قیمت سیم وکابل شرکت شیر کوه در آبان 1400: در این مطلب به قیمتهای سیم و کابل شرکت شیر کوه در آبان 1400 منتشر شده است پرداخته ایم.

ليست فروش سيم و كابل شيركوه

كابل هاي زميني

كابل هاي افشان

تك لا (مفتولي)

افشان

494,92٦

١*١٦

 

١*١٥٠

١8,278

١*٠/٥

١8,278

١*٠/٥

٦8٠,٥3٥

١*2٥

 

١*١8٥

3٠,٦72

١*١

24,٠٥4

١*٠/7٥

994,2٦4

١*3٥

 

١*24٠

37,783

١*١/٥

3٠,٦72

١*١

١,34٦,7٠٠

١*٥٠

 

١*3٠٠

٦2,١8٥

١*2/٥

37,783

١*١/٥

١,83٦,2٦٠

١*7٠

  

١٠3,848

١*4

٦2,١8٥

١*2/٥

2,٥38,١49

١*9٥

47,4٦٦

2*٠/٥

١٥4,4٠٦

١*٦

١٠3,848

١*4

3,١٠8,٦42

١*١2٠

٦2,٠48

2*٠/7٥

24٥,٦87

١*١٠

١٥4,4٠٦

١*٦

3,782,742

١*١٥٠

7٦,4٦4

2*١

 

24٥,٦87

١*١٠

4,7٦3,738

١*١8٥

99,233

2*١/٥

كابل كولري

4١٥,7٦١

١*١٦

٦,٥١9,7٥3

١*24٠

١٥8,9١٥

2*2/٥

١37,٥٠٠

4*١

٦43,٠7٠

١*2٥

8,٠٥3,82٦

١*3٠٠

247,٦٦٦

2*4

١7٥,239

4*١/٥

87٠,3١8

١*3٥

  

344,73٦

2*٦

 

١,293,٦2٦

١*٥٠

١4٠,749

2*١/٥

٦72,٥93

2*١٠

كابل هاي آنتن

١,8١٠,229

١*7٠

2١٦,٦27

2*2/٥

89,22٥

3*٠/7٥

88,23٦

4/٥C

2,48٦,٠٦7

١*9٥

3١٥,4١١

2*4

١٠9,47١

3*١

١١2,٠33

RG – ٥9

2,998,9٠١

١*١2٠

437,297

2*٦

١44,٥33

3*١/٥

 

3,9٦2,١82

١*١٥٠

4٥4,744

١*٦+٦

229,3٠8

3*2/٥

سيم تلفني دولا

  

٦87,37٠

2*١٠

37١,4١٥

3*4

2,١848

٠.٦

ارت

  

٥٥7,٠99

3*٦

 

3١,28٦

١*١

239,٥٦3

3*١/٥

9٦9,٦3٠

3*١٠

اف اف (٠٥)

38,٥39

١*١/٥

32,٦492

3*2/٥

١,٥47,١٦8

3*١٦

2,٥332

١ زوج 

٦3,429

١*2/٥

4٦9,٥١١

3*4

2,2٦9,٠٦4

3*2٥

37,98٦

2زوج

١٠٥,92٥

١*4

٦4١,٥٦٠

3*٦

2,8٠٥,439

3*2٥+١٦

48,4٦2

3زوج 

١٥7,49٥

١*٦

١,٠٠٦,٠٥٠

3*١٠

2,84٦,٦٠2

3*3٥

٥8,3٠٦

4زوج 

2٥٠,٦٠١

١*١٠

  

3,٥٠٦,٦89

3*3٥+١٦

7٠,٥9٦

٥زوج 

424,٠77

١*١٦

2,٦78,٥9٠

3*2٥+١٦

4,33١,8٥4

3*٥٠

84,٠٥٥

٦زوج 

٦٥٥,932

١*2٥

3,4١2,٥24

3*3٥+١٦

4,9٥٠,٥49

3*٥٠+2٥

 

887,72٥

١*3٥

4,٦٥٥,9١3

3*٥٠+2٥

94,٠٦2

4*٠/٥

تلفني هوايي (٠٦)

١,3١9,499

١*٥٠

٦,٥77,٥١2

3*7٠+3٥

١١٥,٦٦7

4*٠/7٥

٥٦,7١4

2زوج 

١,84٦,434

١*7٠

9,٠٦4,١١9

3*9٥+٥٠

١4٠,32٥

4*١

99,427

4زوج 

2,٥3٥,789

١*9٥

١2,٠4١,4٥7

3*١2٠+7٠

١89,87١

4*١/٥

١39,٦3١

٦زوج 

3,٠٥8,88٠

١*١2٠

  

3,٥٠434

4*2/٥

23٠,8٦٦

١٠زوج 

4,٠4١,42٦

١*١٥٠

2٦2,٠34

4*١/٥

48٦,9٠9

4*4

34١,٠24

١٥زوج 

 

38٠,١٠٦

4*2/٥

7١3,8٥٠

4*٦

4,١٥947

2٠زوج 

نايلون

٥3٥,379

4*4

١,١84,١83

4*١٠

 

4,٠327

2*٠/٥

8٠8,42٠

4*٦

١,9١8,4٠9

4*١٦

تلفني زميني(٠٦)

٥٥,3٥٠

2*٠/7٥

١,2٦2,٠4٦

4*١٠

232,389

٥*١/٥

٦2,38١

2زوج 

٦8,88٠

2*١

2,٠٠٥,997

4*١٦

4٠4,٠٥8

٥*2/٥

١٠3,44١

4زوج 

94,١4٠

2*١/٥

  

7,٦٠929

٥*4

١48,84١

٦زوج 

١٥١,3١٠

2*2/٥

 

٥*4

949,١83

٥*٦

24١,9٦7

١٠زوج 

4٠4٠

 

٥*٦

١,٦١١,٥93

٥*١٠

348,8١2

١٥زوج 

 

٥*١٠

2,473,244

٥*١٦

4٦2,١88

2٠زوج 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *