لیست قیمت

لیست قیمت خرداد 1401 سیم و کابل شیرکوه

لیست قیمت خرداد 1401 سیم و کابل شیرکوه یزد
لیست قیمت خرداد 1401 سیم و کابل شیرکوه یزد

لیست قیمت خرداد 1401 سیم و کابل شیرکوه یزد : در این مطلب به معرفی شرکت سیم و کابل شیرکوه و لیست قیمتی که در خرداد 1401 منتشر شده پرداخته ایم.

معرفی سیم و کابل شیرکوه:


شرکت سیم و کابل شیرکوه ( سهامی خاص ) در سال ۱۳۷۹ با دریافت مجوز از اداره صنایع و معادن استان یزد در زمینی به مساحت ۲۴۶۰۰ متر مربع و زیر بنای ۳۸۶۰ متر مربع با هدف تولید سیم و کابل درشهرک صنعتی یزد تاسیس و در سال۱۳۸۰ به بهره برداری رسید.

با اجرای طرح های توسعه، این شرکت در حال حاضر با افزایش زیربنای تولید به ۱۸۶۴۰ مترمربع، توانایی توليد انواع سيم و كابل های مسی و آلومینیومی فشار ضعیف، کابلهای مخابراتی، کنترلی و هوایی را با ظرفیت سالانه ۱۵۰۰۰ تن دارد.

مشاهده لیست قیمت ماههای مختلف شیرکوه

 

لیست قیمت فروردین 1401 سیم و کابل شیرکوه

 

 

آدرس سایت سیم و کابل شیرکوه: http://shirkoohcable.com

ليست فروش سيم و كابل شيركوه

كابل هاي زميني

كابل هاي افشان

تك لا (مفتولي)

افشان

٥78,٠١٥

١*١٦

 

١*١٥٠

2٠,7٠١

١*٠/٥

2٠,7٠١

١*٠/٥

794,784

١*2٥

 

١*١8٥

34,739

١*١

27,243

١*٠/7٥

١,١٦١,١82

١*3٥

 

١*24٠

42,79١

١*١/٥

34,739

١*١

١,٥72,783

١*٥٠

 

١*3٠٠

7٠,42٥

١*2/٥

42,79١

١*١/٥

2,١44,٥3٠

١*7٠

 

 

١١7,٦٠9

١*4

7٠,42٥

١*2/٥

2,9٦4,2٥١

١*9٥

٥4,3١8

2*٠/٥

١74,8٦4

١*٦

١١7,٦٠9

١*4

3,٦3٠,٥١7

١*١2٠

7١,٠٠3

2*٠/7٥

278,239

١*١٠

١74,8٦4

١*٦

4,4١7,784

١*١٥٠

87,499

2*١

 

278,239

١*١٠

٥,٥٦3,4٦9

١*١8٥

١١3,٥٥3

2*١/٥

كابل كولري

47,٠847

١*١٦

7,٦١4,279

١*24٠

١8١,84٦

2*2/٥

١٥٥,7١8

4*١

728,272

١*2٥

9,4٠٥,89٠

١*3٠٠

283,4٠3

2*4

١98,4٥8

4*١/٥

98٥,٦27

١*3٥

 

 

394,477

2*٦

 

١,4٦٥,٠١8

١*٥٠

١٦4,38٠

2*١/٥

7٦9,٦4٠

2*١٠

كابل هاي آنتن

2,٠٥٠,٠٦4

١*7٠

2٥2,99٦

2*2/٥

١٠2,١٠١

3*٠/7٥

99,929

4/٥C

2,8١٥,443

١*9٥

3٦8,3٦3

2*4

١2٥,2٦8

3*١

١2٦,878

RG - ٥9

3,39٦,22١

١*١2٠

٥١٠,7١3

2*٦

١٦٥,389

3*١/٥

 

4,487,١2٥

١*١٥٠

٥3١,٠87

١*٦+٦

2٦2,39٥

3*2/٥

سيم تلفني دولا

 

 

8٠2,7٦٦

2*١٠

42٥,٠٠7

3*4

24,74٥

٠.٦

ارت

 

 

٦37,483

3*٦

 

3,٥434

١*١

279,782

3*١/٥

١,١٠9,٥3٥

3*١٠

اف اف (٠٥)

43,٦47

١*١/٥

38١,3٠٦

3*2/٥

١,77٠,4٠2

3*١٦

28,٦9٠

١ زوج 

7,١834

١*2/٥

٥48,333

3*4

2,٥9٦,4٥8

3*2٥

43,٠2١

2زوج

١١9,9٦2

١*4

749,2٦7

3*٦

3,2١٠,222

3*2٥+١٦

٥4,88٥

3زوج 

١78,3٦2

١*٦

١,١74,94٦

3*١٠

3,2٥7,32٥

3*3٥

٦٦,٠33

4زوج 

283,8٠4

١*١٠

 

 

4,٠١2,٦٥3

3*3٥+١٦

79,9٥2

٥زوج 

48٠,2٦4

١*١٦

3,١28,27٠

3*2٥+١٦

4,9٥٦,87٦

3*٥٠

9٥,١92

٦زوج 

742,838

١*2٥

3,98٥,4١4

3*3٥+١٦

٥,٦٦4,84٠

3*٥٠+2٥

 

١,٠٠٥,34٠

١*3٥

٥,437,٥4١

3*٥٠+2٥

١٠7,٦37

4*٠/٥

تلفني هوايي (٠٦)

١,494,3١9

١*٥٠

7,٦8١,734

3*7٠+3٥

١32,3٥7

4*٠/7٥

٦4,23٠

2زوج 

2,٠9١,٠٦٦

١*7٠

١٠,٥8٥,789

3*9٥+٥٠

١٦٠,٥74

4*١

١١2,٦٠١

4زوج 

2,87١,7٥2

١*9٥

١4,٠٦2,9٥8

3*١2٠+7٠

2١7,2٦8

4*١/٥

١٥8,١33

٦زوج 

3,4٦4,١4٦

١*١2٠

 

 

349,٥٠٥

4*2/٥

2٦١,4٥٥

١٠زوج 

4,٥7٦,8٦8

١*١٥٠

3٠٦,٠2٥

4*١/٥

٥٥7,١٦٥

4*4

38٦,2٠8

١٥زوج 

 

443,9١9

4*2/٥

8,٦١849

4*٦

٥١١,827

2٠زوج 

نايلون

٦2٥,2٦٠

4*4

١,3٥٥,٠44

4*١٠

 

4٥,٦7١

2*٠/٥

944,١37

4*٦

2,١9٥,2٠7

4*١٦

تلفني زميني(٠٦)

٦2,7٠٠

2*٠/7٥

١,473,9١8

4*١٠

2٦٥,92١

٥*١/٥

7٠,٦48

2زوج 

78,٠3٠

2*١

2,342,7٦3

4*١٦

4٦2,3٦٠

٥*2/٥

١١7,١48

4زوج 

١٠٦,٦3٠

2*١/٥

 

 

8٠8,93١

٥*4

١٦8,٥٦3

٦زوج 

١7١,38٠

2*2/٥

 

٥*4

١,٠8٦,١38

٥*٦

274,٠27

١٠زوج 

١4٠2

 

٥*٦

١,844,١24

٥*١٠

39٥,٠27

١٥زوج 

 

٥*١٠

2,83٠,٠97

٥*١٦

٥23,42٥

2٠زوج 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *