لیست قیمت

قیمت سیم و کابل شیرکوه تاریخ بهمن 1400

لیست قیمت خرداد 1401 سیم و کابل شیرکوه یزد
لیست قیمت خرداد 1401 سیم و کابل شیرکوه یزد

قیمت سیم و کابل شیرکوه تاریخ بهمن 1400 : در این مطلب به قیمت سیم و کابل شرکت شیر کوه در بهمن ماه 1400 منتشر شده است پرداخته ایم.

 

شرکت سیم و کابل شیرکوه ( سهامی خاص ) در سال ۱۳۷۹ با دریافت مجوز از اداره صنایع و معادن استان یزد در زمینی به مساحت  ۲۴۶۰۰ متر مربع و زیر بنای ۳۸۶۰ متر مربع با هدف تولید سیم و کابل درشهرک صنعتی یزد تاسیس و در سال۱۳۸۰ به بهره برداری رسید.

با اجرای طرح  های توسعه، این شرکت در حال حاضر با افزایش زیربنای تولید به ۱۸۶۴۰ مترمربع، توانایی توليد انواع سيم و كابل های مسی و آلومینیومی فشار ضعیف، کابلهای مخابراتی، کنترلی و هوایی را با ظرفیت سالانه  ۱۵۰۰۰ تن دارد.

 

آدرس سایت سیم و کابل شیرکوه: http://shirkoohcable.com

ليست قیمت سيم و كابل شيركوه

كابل هاي زميني
كابل هاي افشان
تك لا (مفتولي)
افشان

489,977

١*١٦

 

١*١٥٠

١7,٥47

١*٠/٥

١7,٥47

١*٠/٥

٦73,73٠

١*2٥

 

١*١8٥

29,44٦

١*١

23,٠92

١*٠/7٥

984,322

١*3٥

 

١*24٠

3,٦272

١*١/٥

29,44٦

١*١

١,333,233

١*٥٠

 

١*3٠٠

٥9,٦98

١*2/٥

3,٦272

١*١/٥

١,8١7,898

١*7٠

  

99,٦9٥

١*4

٥9,٦98

١*2/٥

2,٥١2,7٦8

١*9٥

4٦,٠43

2*٠/٥

١48,23٠

١*٦

99,٦9٥

١*4

3,٠77,٥٥٦

١*١2٠

٦٠,١87

2*٠/7٥

23٥,8٦٠

١*١٠

١48,23٠

١*٦

3,744,9١٥

١*١٥٠

74,١7١

2*١

 

23٥,8٦٠

١*١٠

4,7١٦,١٠١

١*١8٥

9٦,2٥7

2*١/٥

كابل كولري

399,١3١

١*١٦

٦,4٥4,٥٥٦

١*24٠

١٥4,١48

2*2/٥

١32,٠٠٠

4*١

٦١7,348

١*2٥

7,973,288

١*3٠٠

24,٠237

2*4

١٦8,23٠

4*١/٥

83٥,٥٠٦

١*3٥

  

334,394

2*٦

 

١,24١,88١

١*٥٠

١39,342

2*١/٥

٦٥2,4١٦

2*١٠

كابل هاي آنتن

١,737,82٠

١*7٠

2١4,4٦١

2*2/٥

8٦,٥49

3*٠/7٥

84,7٠7

4/٥C

2,38٦,٦2٥

١*9٥

3١2,2٥7

2*4

١٠٦,١87

3*١

١٠7,٥٥2

RG – ٥9

2,878,94٥

١*١2٠

432,92٥

2*٦

١4٠,١98

3*١/٥

 

3,8٠3,٦9٥

١*١٥٠

4٥٠,١97

١*٦+٦

222,429

3*2/٥

سيم تلفني دولا

  

٦8٠,497

2*١٠

3,٠٦273

3*4

2٠,97٥

٠.٦

ارت

  

٥4٠,387

3*٦

 

3٠,٠3٥

١*١

237,١٦8

3*١/٥

94٠,٥42

3*١٠

اف اف (٠٥)

3,٦998

١*١/٥

323,228

3*2/٥

١,٥٠٠,7٥3

3*١٦

24,3١9

١ زوج 

٦٠,892

١*2/٥

4٦4,8١٦

3*4

2,2٠٠,993

3*2٥

3٦,4٦7

2زوج

١٠١,٦89

١*4

٦3٥,١4٥

3*٦

2,72١,27٦

3*2٥+١٦

4٦,٥24

3زوج 

١٥١,١9٥

١*٦

99٥,99٠

3*١٠

2,7٦١,2٠4

3*3٥

٥٥,974

4زوج 

24٠,٥78

١*١٠

  

3,4٠١,489

3*3٥+١٦

٦7,773

٥زوج 

4٠7,١١4

١*١٦

2,٦٥١,8٠٥

3*2٥+١٦

4,2٠١,899

3*٥٠

8٠,٦93

٦زوج 

٦29,٦9٥

١*2٥

3,378,399

3*3٥+١٦

4,8٠2,٠33

3*٥٠+2٥

 

8٥2,2١7

١*3٥

4,٦٠9,3٥4

3*٥٠+2٥

9١,24١

4*٠/٥

تلفني هوايي (٠٦)

١,2٦٦,7١9

١*٥٠

٦,٥١١,737

3*7٠+3٥

١١2,١97

4*٠/7٥

٥4,44٦

2زوج 

١,772,٥77

١*7٠

8,973,478

3*9٥+٥٠

١3٦,١١٦

4*١

9٥,4٥٠

4زوج 

2,434,3٥8

١*9٥

١١,92١,٠43

3*١2٠+7٠

١84,١7٥

4*١/٥

١34,٠4٦

٦زوج 

2,93٦,٥24

١*١2٠

  

29٦,27١

4*2/٥

22١,٦32

١٠زوج 

3,879,7٦9

١*١٥٠

2٥9,4١4

4*١/٥

472,3٠2

4*4

327,384

١٥زوج 

 

37٦,3٠٥

4*2/٥

٦92,43٥

4*٦

433,87٠

2٠زوج 

نايلون

٥3٠,٠2٦

4*4

١,١48,٦٥8

4*١٠

 

38,7١4

2*٠/٥

8٠٠,33٦

4*٦

١,8٦٠,8٥7

4*١٦

تلفني زميني(٠٦)

٥3,١4٠

2*٠/7٥

١,249,42٦

4*١٠

22٥,4١8

٥*١/٥

٥9,88٦

2زوج 

٦٦,١3٠

2*١

١,98٥,938

4*١٦

39,١937

٥*2/٥

99,3٠4

4زوج 

9٠,38٠

2*١/٥

  

٦8٥,722

٥*4

١42,888

٦زوج 

١4٥,2٦٠

2*2/٥

 

٥*4

92٠,7٠8

٥*٦

232,289

١٠زوج 

4٠٥٠

 

٥*٦

١,٥٦3,24٦

٥*١٠

334,8٦٠

١٥زوج 

 

٥*١٠

2,399,٠47

٥*١٦

443,7٠١

2٠زوج 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *